top of page

ALGEMEENE VOORWAARDEN

1.          Algemeen

1.1          Toepasselijkheid overeenkomst

Deze Algemene voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen WameeTech (hierna genoemd “Verkoper”) en cliënt (hierna genoemd “Koper”) betreffende de operationele lease van de in leaseovereenkomst beschreven goederen (apparatuur en alle andere non-supplies) en afgeleide leasevormen, alsmede de in het kader daarvan uitgebrachte offertes aan Koper. De Algemene Bepalingen prevaleren boven eventuele andersluidende (inkoop)voorwaarden van koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 

1.2          Wijziging voorwaarden en bepalingen

Verkoper mag de voorwaarden aanpassen. Later gemaakte aanvullende afspraken en/of aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen van kracht, wanneer verkoper en koper deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.          Rechtsverhouding

2.1          Eigendom

De goederen blijven te allen tijde (juridische, economische en fiscale) eigendom van verkoper. Dit geldt tot er eventueel door koper een overname plaatsvindt na beëindiging van het contract. Dit gebeurt in overleg en onderlinge overeenstemming tussen koper en verkoper. In geval er een overname heeft plaatsgevonden, kan koper geen beroep meer doen op de in leaseovereenkomst beschreven voorwaarden, tenzij anders afgesproken.


2.2          Beslag en maatregelen van derden

Koper is verplicht in geval derden ten aanzien van de goederen rechten willen doen gelden of maatregelen treffen (bijvoorbeeld de Belastingdienst en/of andere schuldeisers), verkoper binnen 24 uur te berichten. Tevens is koper verplicht de beslagleggende partij het eigendomsrecht van verkoper kenbaar te maken door terstond inzage te geven in de leaseovereenkomst. verkoper zal ter bescherming van haar rechten alle door haar nodig geachte maatregelen – ook ten name van koper – kunnen treffen. De kosten van deze maatregelen zullen voor rekening van koper zijn en dienen op verzoek aan verkoper te worden voldaan. Indien de goederen niet terug te halen blijken, kan verkoper de volledige kosten van de goederen verhalen op koper. Dit zal voor goederen de cataloguswaarde zijn plus de restwaarde minus de som van het totaal voldane leasebedrag.
 

2.3          Overdraagbaarheid

Indien koper haar bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties uit een contract voortvloeiende, aan een derde (natuurlijke persoon) wenst over te dragen dan is daartoe de schriftelijke medewerking van verkoper benodigd. Verkoper kan nadere voorwaarden en kosten verbinden aan haar medewerking. Verkoper is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties verband houdend met het contract aan derden over te dragen dan wel te verpanden. koper verklaart aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde in geval van een zodanige overdracht, alle rechten bij deze leaseovereenkomst aan verkoper toegekend, jegens koper zal kunnen uitoefenen.

 


3.          Leasebedrag

 

3.1          Leasetarief

In het leasebedrag zijn uitsluitend inbegrepen de kostencomponenten (zoals afschrijving, etc.), die als zodanig in de leaseovereenkomst van toepassing zijn verklaard. Voor zover van toepassing zal over de kostencomponenten BTW in rekening worden gebracht. De verkoper is bevoegd het leasebedrag tussentijds aan te passen in geval van: 1. aanvullende afspraken tussen partijen, 2. stijgende kosten in verband met overmatige onderhouds- en reparatiekosten, 3. wijzingen in (directe/indirecte) kosten door overheidsmaatregelen (zoals belastingen, etc.), 4. inflatie en andere kosten voor verkoper.
 

3.2          Aanbetaling

Bij het akkoord gaan met de offerte wordt koper geacht om een aanbetaling (bijv. eerste termijnbetaling) per ommegaande te voldoen. Na ontvangst van betaling zal desbetreffende apparatuur in bestelling worden geplaatst door verkoper. Dit is bindend, ongeacht de leaseovereenkomst door geen, één of beide partijen getekend zijn. koper heeft geen recht op restitutie indien koper besluit om de opdracht te annuleren na het voldoen van de aanbetaling.


3.3          Betalingen

koper is het leasebedrag maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd op de eerste van de betreffende maand en alle overige verschuldigde bedragen binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien goederen in een lopende maand geleverd worden, worden kosten naar rato doorberekend en in opvolgende factuur verrekend. Niet tijdige betaling van enig door koper aan verkoper verschuldigd bedrag levert verzuim op. koper is alsdan over de aan verkoper verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend. Indien koper blijvend verzuimt aan zijn betalingsplicht te voldoen dan kan verkoper de incasso uit handen geven aan een externe partij. De eventueel voortvloeiende buitengerechtelijke incassokosten komen dan voor  rekening van koper. Bij een geschil tussen partijen is administratie van verkoper leidend.

3.4          Subsidies

Indien door (verandering in) wetgeving subsidies, kortingen en/of investeringspremies worden toegekend, komen deze toe aan de verkoper. Na ontvangst van de subsidie, korting en/of premie door de verkoper, kunnen de lease-tarieven eventueel worden verlaagd voor koper.
 

4.          Looptijd
 

4.1          Leasetermijn

De leaseovereenkomst vangt aan met de overtekening van de daartoe bevoegde vertegenwoordiger. De betalingsplicht gaat in vanaf het moment dat de goederen geleverd zijn bij de koper. Deze heeft een looptijd zoals overeengekomen in de leaseovereenkomst. De leaseovereenkomst wordt automatisch beëindigd na het verstrijken van de looptijd. koper wordt na het verstrijken van de looptijd geacht de goederen compleet en in goede staat weer af te staan aan verkoper, tenzij schriftelijk anders afgesproken (bijvoorbeeld in geval van overname van goederen).
 

4.2          Beëindiging en ontbinding

De koper kan de leaseovereenkomst vroegtijdig beëindigen, onder de voorwaarde dat dit gebeurt met inachtneming van de afgesproken opzegtermijn, waarbij de lopende maand niet wordt meegerekend. Hier worden geen extra kosten voor gerekend, tenzij anders afgesproken in de leaseovereenkomst. Een opzegging moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan verkoper. De verkoper behoudt te allen tijde het recht om eenzijdig de leaseovereenkomst te beëindigen. Hiervoor is de verkoper niet verplicht een reden aan te geven bij de koper. De koper is verplicht om daar medewerking voor aan verkoper te verlenen indien zich een eenzijdige opzegging zou voorvallen. De beëindiging van de leaseovereenkomst houdt overigens niet in dat koper ontheven wordt van de betalingsplicht voor eventuele openstaande kosten en een eventuele eindafrekening. Bij vroegtijdige beëindiging van de leaseovereenkomst zonder de opzegtermijn in acht te nemen, kan verkoper de misgelopen inkomsten per direct opeisen bij de koper.


 

5.          Gebruik
 

5.1          Bevoegdheid

Bij het sluiten van de leaseovereenkomst gaat verkoper ervan uit dat koper de hoofdgebruiker is van de goederen. Het doen en laten van andere gebruikers van de goederen komt voor de toepassing van de voorwaarden van de leaseovereenkomst voor de rekening van koper, alsof het zijn eigen doen en laten betreft. koper is dus aansprakelijk voor andere gebruikers.
 

5.2          Zorgdraging

De koper zal als een goed huisvader voor de goederen en de bijbehorende bescheiden zorgdragen, conform de aard en bestemming daarvan en deze niet aan derden in (mede-) gebruik afstaan, onder welke benaming dan ook. De koper zal de goederen doelmatig tegen diefstal beveiligen en er voor zorgdragen dat de goederen zich steeds in goede staat bevinden. De goederen mogen alleen uitgebaat worden op de locatie van afgifte. Indien de goederen verplaatst worden, moet de verkoper daar eerst van op de hoogte gesteld worden.
 

5.3          Kwalificatie voor gebruik

De apparatuur mag uitsluitend bediend worden door personen die bevoegd (gekwalificeerd, gediplomeerd en/of gecertificeerd) zijn daarvoor. De verkoper kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gevolgen bij het gebruik door onbevoegden. koper verklaart bij het tekenen van de leaseovereenkomst dat hij/zij bevoegd is voor het bedienen van desbetreffende apparatuur en houdt toezicht dat er geen onbevoegd gebruik van de apparatuur gemaakt wordt.
 

5.4          Supplies

De supplies die benodigd zijn bij het uitvoeren van behandelingen met de door verkoper geleverde goederen (bijvoorbeeld Anti-Freeze membranen bij cryolipolyse behandelingen) zijn verplicht bij de verkoper zelf afgenomen te worden door de koper. Het gebruik van niet-goedgekeurde supplies kan namelijk de levensduur en werking van de goederen negatief beïnvloeden. De beperking is van toepassing tenzij er schriftelijk expliciet toestemming wordt gegeven voor het gebruik van niet bij verkoper afgenomen supplies.  

                                                                                                          

6.          Onderhoud
 

6.1          Gebruikswijze

De goederen dienen te allen tijde bediend te worden zoals de bijgeleverde gebruiksaanwijzing dat voorschrijft, tenzij anders voorgeschreven door verkoper. Het is niet toegestaan om de goederen bedienen volgens eigen voorschriften of voorschriften die door derden aangeschreven staan die niet geautoriseerd zijn door verkoper. Voor (herstel van) eventuele schade of extra slijtage die de goederen oplopen door onjuist gebruik zullen de kosten voor rekening van de koper zijn.
 

6.2          Aanhouden onderhoudsschema

Het onderhoud van de goederen moet altijd volgens de richtlijnen van de handleiding/het onderhoudsschema aangehouden worden door de koper, tenzij anders afgesproken met verkoper. Periodieke inspectie en uitgebreid onderhoud wordt door verkoper zelf uitgevoerd indien er gekozen is voor het contractuele onderhoudspakket. Indien koper hier niet voor gekozen heeft, is koper zelf verantwoordelijk voor het complete onderhoud. Kosten voor reparatie van eventuele defecten, schade en verminderde prestaties die de goederen oplopen door achterstallig onderhoud zullen voor rekening van koper komen.
 

6.3          Aanpassing en modificatie

Het is niet toegestaan voor de koper om aanpassingen aan de goederen te doen zonder expliciete toestemming van de verkoper. Dit geldt eveneens voor het aanbrengen van reclamebestickering en dergelijke en aanpassingen op de typeplaat met het serienummer van desbetreffend goed. Bij sprake van een overname van de goederen vervalt deze restrictie.


 

7.          Toezicht
 

7.1          Blackbox

De door verkoper geleverde goederen kunnen een blackbox bevatten die data verzamelt met betrekking tot de gebruiksuren, onderhoudsinterval et cetera. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de staat van de goederen te meten door verkoper. De koper is hiervan op de hoogte en geeft bij ondertekening van de leaseovereenkomst toestemming aan de verkoper om deze gegevens periodiek in te zien.
 

7.2          Medewerking

De verkoper is te allen tijde gerechtigd technische inspectie en controle uit te oefenen op de staat waarin de goederen zich verkeren. Koper verleent op eerste verzoek van verkoper zijn medewerking aan een dergelijke controle. Koper stelt hiervoor de goederen op afspraak ter beschikking aan verkoper.


 

8.          Support
 

8.1          Bereikbaarheid

De verkoper is dagelijks van 07.00 tot 21.00 telefonisch bereikbaar voor support. De koper kan tijdens deze openingstijden beroep doen op professionele hulp bij (technische) problemen of consultancy met betrekking tot marketing indien de koper contractueel aanspraak heeft op marketingsupport. Telefonisch support is kosteloos voor de koper.
 

8.2          Vervangende apparatuur

Indien de goederen niet naar behoren opereren en daar telefonisch of op locatie geen oplossing voor gevonden wordt, wordt door verkoper getracht om binnen 24 uur vervangende goederen te leveren. De verkoper behoudt het recht om een gelijkwaardig apparaat te mogen leveren dat in een soortgelijke staat verkeert indien er geen nieuw apparaat voorhanden is. Eventueel samenhangende kosten komen voor de rekening van verkoper.


 

9.          Aansprakelijkheid

9.1          Schade aan goederen

koper wordt geacht zo spoedig mogelijk schade aan de goederen te melden aan verkoper bij ontdekking daarvan. De reparatie- en voorrijkosten die eventueel voortvloeien uit schade door schuld van de koper kunnen verhaald worden op koper. De hoogte van deze kosten zullen na inspectie naar rato bepaald worden. Onder schuld van koper valt alle schade die de goederen oplopen onder beheer van de koper, ongeacht dit door derden is aangericht, per abuis is voortgekomen of moedwillig is aangericht. Koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan de goederen.
 

9.2          Schade aan derden

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan derden door gebruik van de door verkoper geleverde goederen. Dit houdt in dat koper zelf aansprakelijk is voor eventuele schadeclaims door klanten van koper die een mislukte behandeling hebben ondergaan bij koper met door verkoper geleverde goederen.
 

9.3          Reparatiekosten

Indien er door onjuist gebruik een defect aan de goederen ontstaat, kunnen de kosten van de reparatie op de koper verhaald worden. Deze kosten kunnen eventueel in een eindafrekening verhaald worden op koper indien er sprake is van een contractbeëindiging.
 

9.4          Verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal van de goederen is koper volledig aansprakelijk voor de kosten. Indien de goederen niet terug te halen zijn, dan kan de verkoper de volledige cataloguswaarde, plus de restwaarde minus de som van het totaal voldane leasebedrag van de goederen, per direct opeisen bij de koper. Koper wordt geacht zelf verzekerd te zijn voor eventueel verlies en/of diefstal.
 

9.5          Eigen risico

Indien er een bedrag voor eigen risico is vastgesteld in het contract, is deze alleen van toepassing op schade aan de goederen door schuld van koper. Voorrijkosten en risico bij verlies en diefstal vallen niet onder de dekking van het maximale bedrag wat onder “Eigen risico” valt. Verder vallen onder eigen risico schade aan en het verliezen van onderdelen en elementen van de goederen (zoals bijvoorbeeld laser/IPL handstukken, diamondtip koppen voor microdermabrasie etc.). Het bedrag wat onder “Eigen risico” valt geldt per geval en is niet een cumulatieve wat geldt over een bepaalde tijdspanne voor verschillende schadegevallen.
 

9.6          Beperking aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van door verkoper geleverde goederen wegens een toerekenbare tekortkoming wordt -ongeacht de aangevoerde rechtsgrond- te allen tijde door verkoper beperkt tot een vergoeding van directe schade en tot maximaal de cataloguswaarde van de betreffende geleverde goederen. Voorts aanvaardt verkoper uitsluitend aansprakelijkheid terzake de door verkoper geleverde goederen voor zover de desbetreffende toeleverancier van verkoper jegens laatstgenoemde aansprakelijk is voor het in het geding zijnde product. Aansprakelijkheid voor een toerekenbare tekortkoming in de door verkoper geleverde diensten is te allen tijde door verkoper beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het door verkoper ter zake de betreffende dienst gefactureerde bedrag in de periode waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet. De aansprakelijkheid van verkoper is steeds beperkt tot het maximale bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper zal worden uitgekeerd. De bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper.


 

10.          Vervoer
 

10.1        Aflevering goederen

De verkoper is verantwoordelijk en belast met de levering van goederen aan de koper. Hier zijn kosten aan verbonden die op rekening komen voor koper, tenzij anders is afgesproken. Dit gebeurt vanaf de ingangsdatum van de leaseovereenkomst. Elke dag dat het eerder of later geleverd wordt dan de ingangsdatum, worden de kosten naar rato verrekend in het leasebedrag van opvolgende maand. De goederen worden enkel afgeleverd op locatie van exploitatie en enkel indien koper ter plekke aanwezig is. Bij levering worden de goederen uitgepakt en geïnstalleerd voor koper. Vervolgens vindt er een gezamenlijke check-up plaats aan de hand van een (digitaal) afleverformulier. Na akkoord en gezamenlijke ondertekening van het formulier zijn de goederen gebruiksklaar.
 

10.2        Ophalen goederen

In geval van een beëindiging van de leaseovereenkomst is de koper niet meer gerechtigd om gebruik te maken van de goederen. De verkoper tracht binnen 48 uur na de datum van beëindiging de goederen op te halen bij koper. Koper is verplicht om medewerking te verlenen voor correcte afhandeling hiervan. Bij het ophalen wordt er samen met de verkoper een technische inspectie uitgevoerd en dient er een vrijwaringsformulier getekend te worden door koper. Hierin worden bijvoorbeeld eventuele schade aan goederen en vermissingen van elementen/onderdelen opgenomen. Indien koper hiertoe verzuimt, kan verkoper eventueel via een derde partij alle kosten verhalen op koper. Dit zal in eerste instantie het leasebedrag naar rato per dag zijn plus incassokosten. Indien medewerking uitblijft kan verkoper de dubbele waarde van de goederen (twee keer de cataloguswaarde plus restwaarde) opeisbaar stellen.
 

10.3        Voorrijkosten

Alle kosten die voortvloeien uit de logistiek die buiten de bepalingen van de leaseovereenkomst om zijn, komen voor rekening van de koper. Deze kosten zullen naar rato bepaald worden.


 

11.          Overmacht
 

11.1        Aansprakelijkheid WameeTech

Indien verkoper door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming verhinderd is het contract uit te voeren, is verkoper bevoegd het contract zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, ofwel haar verplichtingen uit het contract op te schorten, totdat de betreffende overmacht opgehouden heeft te bestaan, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding gehouden is. Een tekortkoming is in ieder geval niet aan verkoper toerekenbaar, indien deze is veroorzaakt door het niet tijdig aanleveren door importeur/fabriek/dealer/gebruiker aan verkoper, belemmerende overheidsmaatregelen, werkstaking, personeelsgebrek, beschadiging van het apparaat tussen het moment van het sluiten van het contract en het tijdstip van aflevering.
 

11.2        Vrijwaring

 

Koper is vanaf het moment van de aflevering van de goederen tot het moment waarop de leaseovereenkomst eindigt aansprakelijk voor elke schade ontstaan aan, met, of door de goederen. verkoper is niet aansprakelijk jegens koper voor schade, door welke oorzaak dan ook aan de zijde van koper of derden opgelopen in verband met de goederen, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van verkoper.
 

11.3          Economische schade

Als er sprake is van inkomstenderving (of winstderving) bij koper wegens het niet kunnen uitvoeren van het contract door verkoper, kan verkoper daar niet aansprakelijk voor worden gehouden.

bottom of page