top of page

PRIVACY VERKLARING

15.          Privacy

 

15.1        Gebruik gegevens
Verkoper en koper onderkennen dat in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens zullen worden verwerkt. Partijen houden zich ieder aan de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van privacy, gegevensbescherming, telecommunicatie en beveiliging en het bepaalde in deze algemene voorwaarden, tenzij anders wordt overeengekomen. Zowel verkoper als koper zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij, in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron, hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Indien verkoper op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan, door de Wet of de bevoegde rechter, aangewezen derden te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is verkoper jegens de koper niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling wegens schending van de verplichting tot geheimhouding en is de koper niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


15.2        Marketing
De persoonlijke gegevens die verkoper van koper in bezit heeft, worden enkel gebruikt voor onze commerciële en administratieve doeleinden en worden niet openbaar gemaakt naar externe bedrijven toe. Dit geldt met uitzondering van de solvabiliteitscheck. Indien koper daar niet mee eens is, kan dit schriftelijk aan verkoper kenbaar gemaakt worden waarna verkoper de gegevens van koper niet voor marketingdoeleinden zal gebruiken.


15.3        Toelichting Privacyreglement

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Voor het verwerken van persoonsgegevens gelden bijzondere regels. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee iemand kan worden geïdentificeerd, zoals: naam, adres, e-mailadres, leeftijd, maar bijvoorbeeld ook: het bedrijf waar hij of zij werkzaam is en de functie die hij of zij daar vervult.

WameeTech verwerkt en gebruikt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende regelgeving en met grote zorgvuldigheid.

 

2. Wie ben jij (wie is de betrokkene)?

We hopen dat je dit privacystatement leest omdat je onze website gebruikt (www.wameetech.be), of omdat je als koper gebruik maakt van onze diensten. Als dit het geval is, dan ben jij de betrokkene en gaat dit privacystatement over jouw persoonsgegevens. Voor het gemak spreken we hierna ook van gegevens als we het over jouw persoonsgegevens hebben.

 

3. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij, WameeTech, verzamelen op verschillende momenten gegevens. Niet alle gegevens zijn op zichzelf persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat je begrijpt welke gegevens wij als verzameling van jou kunnen hebben.

Hieronder geven we een overzicht van welke gegevens dit zijn. Als je meerdere acties tegelijk doet, dan verzamelen we dus alle bij die acties genoemde gegevens. Zo kan er bij ons in de database een persoonsprofiel van jou ontstaan. Je kan er natuurlijk voor kiezen om bepaalde gegevens niet in te vullen (alleen de gegevens die we vragen waar een * bij staat, zijn verplicht om in te vullen). Ook kan je zelf via je browserinstellingen of je instellingen op je mobiele toestel (je telefoon of tablet) zelf bepalen welke gegevens met ons worden gedeeld.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die we van je verzamelen:

 

Bij gebruik van de website als bezoeker:

 • Het type browser dat  je gebruikt en de instellingen ervan

 • Je IP-adres

 • De datum en het tijdstip van het bezoek

 • Het aantal keer dat je de website bezoekt

 • De pagina’s en onderwerpen die je bezoekt op de website en hoe lang je deze bekijkt

 • De velden die je invult of zoekwoorden die je ingeeft

Bij het aanmaken van een profiel als koper:

 • Bedrijfsnaam

 • Voornaam

 • Achternaam

 • E-mailadres

 • Wel of geen nieuwsbrieven ontvangen

 • De onverplichte gegevens die je invult

 

Bij het inloggen op een bestaand profiel:

 • De beheershandelingen die je uitvoert

 

Bij het kiezen voor – en ontvangen van de nieuwsbrief:

 • E-mailadres

 • De onderwerpen waarop je doorklikt

 • Hoe lang je bepaalde onderwerpen leest

 

Als je ons mailt, belt of schrijft:

 • De gegevens die je aan ons geeft

 

4. Wat doen wij met je gegevens (doeleinden van de verwerking)?

WameeTech verwerkt persoonsgegevens onder andere om:

De diensten en functies die je wilt gebruiken te kunnen leveren

Verschillende functies op de website maken dat het nodig is om gegevens te bewaren. Denk aan het uitvoeren van bepaalde zoekopdrachten.

Analyses uit te voeren op het gebruik van de website

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hiervoor verzamelen wij onder andere ook je persoonsgegevens. Dit doen we via cookies. Hiervoor heb je toestemming gegeven. Dit kan je wijzigen via de instellingen in je browser of op je mobiele toestel. Voor de analyse worden bijvoorbeeld gebruikt: de pagina’s die je bekijkt, de velden die je invult en de zoektermen die je gebruikt. Deze gegevens helpen ons een beeld te creëren van wat je leuk vindt of zoekt, en in analyses op hoger niveau die we periodiek maken.

Nieuwsbrief

Indien je je hebt aangemeld voor een nieuwsbrief, dan bewaren en gebruiken we je gegevens om je een nieuwsbrief te sturen.

 

5. Heb je vragen of opmerkingen over ons gebruik van je gegevens (rechten van betrokkene zoals inzage, wijziging en bezwaar)?

Jij hebt zelf invloed op wat we met je gegevens mogen doen. Je hebt een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van ons gebruik van je gegevens, je kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen ons gebruik van je gegevens en je hebt het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Wanneer je de persoonsgegevens die WameeTech over je verwerkt, wilt inzien, wijzigen of wanneer je tegen het gebruik van je gegevens door WameeTech bezwaar wilt maken, dan kan je contact opnemen met info@wameetech.be. Binnen de spelregels van de wet geven wij je hier antwoord op. Je hebt ook een recht van correctie of verwijdering van je gegevens. Dit kan je voor een groot deel zelf beheren via je profiel en instellingen van je browser of mobiele toestel. Als wij om toestemming hebben gevraagd om gegevens van je te gebruiken, dan kan je deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van je gegevens voor het moment van intrekking van je toestemming. We horen graag van je als je bepaalde rechten wilt uitoefenen. Mocht je het idee hebben dat we niet rechtmatig omgaan met je gegevens dan kun je contact met ons opnemen, of als dat niet helpt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

6. Delen wij je gegevens met anderen (delen met derden en doorgifte)?

Ja, we delen je gegevens. We bieden de website www.wameetech.be aan om te gebruiken, maar dit hebben we niet allemaal zelf ontwikkeld. Ook het beheer en de ondersteuning van deze fantastische dienst doen wij niet zelf. We worden hierbij geholpen door derde partijen die daardoor automatisch, en allen met dat doel, ook jouw gegevens verwerken. De partijen die ons hierbij helpen, werken op onze instructie of hebben zich aan jou kenbaar gemaakt als verantwoordelijke. Met de partijen die op onze instructie werken hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten.

Het is ook mogelijk dat we voor marketingactiviteiten een andere partij inschakelen die daarvoor je gegevens krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een drukkerij, emailverwerkingsbedrijf of een postbezorgingsbedrijf. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden je persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders en autoriteiten.

Zoals je bij Compliance kunt lezen in de Algemene Voorwaarden, delen we jouw gegevens met Graydon voor de solvabiliteitscheck.

Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien wij dit zelf rechtstreeks doen dan zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Indien wij WameeTech verkopen of indien WameeTech fuseert dan kunnen je gegevens ook naar een andere partij overgaan. We zullen je hierover informeren.

 

7. Beveiliging van persoonsgegevens

WameeTech zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

wameetech.be wordt door Strato gehost. Elke vier uur maakt deze server een automatische back-up van de complete database en alle bestanden. Voor deze server is ook een SSL-certificaat verkregen waarmee alle gegevens veilig via een https-verbinding worden verzonden. Ook wordt versleuteling toegepast van de gegevens in de database en worden met regelmaat PEN testen uitgevoerd.

Binnen WameeTech zelf zijn ook de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen zodat de toegang tot de gegevens beperkt is tot een aantal daartoe bevoegde personen. Ook wordt gewerkt met ict-systemen die regelmatig worden geback-upt.

 

8.Hoe lang gebruiken we je gegevens (bewaartermijnen)?

WameeTech zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in dit privacyreglement genoemde doeleinden en ze niet langer dan 3 jaar bewaren, tenzij er een sprake is van een actieve dienstverlening (bijvoorbeeld een lopend contract of een andere formele bepaling). Zolang jij je gegevens beschikbaar houdt voor ons, zullen wij ze voor je bewaren. Als je er echt zeker van wilt zijn dat je gegevens verwijderd zijn of worden, dan kan je ons een verwijderingsverzoek sturen. Onze contactgegevens vind je in dit privacyreglement.

 

9. Wijzigingen van dit privacyreglement

Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacyreglement. Als we een fundamentele wijziging aanbrengen in dit privacyreglement die van belangrijke invloed is op jouw rechten of op je toestemming die je ons hebt gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om je hier persoonlijk over te informeren. Je kan in ieder geval zien aan het kenmerk en de datum van dit privacyreglement of dit ook de versie is die jij eerder hebt gelezen.

 

10. Contact

Wanneer je meer informatie wil over de wijze waarop WameeTech persoonsgegevens verwerkt of vragen heeft naar aanleiding van deze privacyreglement, kun je contact opnemen met WameeTech via info@wameetech.be.


15.4        Cookiebeleid
Op deze website gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat wordt verstuurd door een internetserver en dat zich op de harde schijf van je computer installeert.

Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Deze cookies gebruiken we om informatie over sessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je bekijkt op deze website.

 

De cookies die we gebruiken op deze site zijn:

1. Functionele cookies

Cookies die er voor zorgen dat de website naar behoren functioneert, bijvoorbeeld:

 • Het onthouden van informatie die je invult op de pagina’s, zodat je niet steeds opnieuw al je gegevens hoeft in te vullen

 • Het uitlezen van je browserinstellingen om deze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven

 • Het tonen van kaartinformatie, zodat je kunt zoeken naar de aannemer die je wilt beoordelen

 • Het bekijken van video’s op deze website

 

2. Social media cookies

Cookies die er voor zorgen dat de inhoud van onze website te delen is via social media. Voor het functioneren van de social media buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van Facebook, Twitter en Google+. Bijvoorbeeld voor het delen van pagina’s. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen website daarover geven.

 

3. Analytische cookies

Cookies waarmee wij in kunnen spelen op het gebruiksgedrag van de website. Wij maken ook gebruik van cookies om statistieken over het gebruik van onze website te verzamelen. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Dit doen wij om de website beter aan te laten sluiten op de behoefte van de bezoekers. Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Alleen als je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, plaatsen wij cookies waarvoor deze toestemming wettelijk is vereist, zoals social media-, advertentie- en personaliseringsdoeleinden. Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Ook kun je je toestemming voor cookies altijd weer intrekken.

Indien we via cookies ook persoonsgegevens verzamelen dan is hier ons privacyreglement op van toepassing. Dit privacyreglement vind je ook op deze website.

Verzet tegen cookies

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw internetbrowser aanpassen om het gebruik van cookies volledig te blokkeren. Sommige functionaliteiten worden dan uitgeschakeld. Je kunt nog wel de website raadplegen voor informatie over onze acties en producten. Ook kun je de instellingen van jouw internetbrowser aanpassen zodat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.

Hoe je jouw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser: 

 

 • Cookies verwijderen in Internet Explorer: Ga naar het menu Extra > Internetopties > Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen. 

 • Cookies verwijderen in Firefox: Ga naar Extra > Opties > Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’. 

 • Cookies verwijderen in Chrome: Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’. 

bottom of page